O nas

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez:

 1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego.
 2. Integrację mieszkańców, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu.
 3. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
 4. Wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 6. Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.
 7. Promocję kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 8. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 9. Ochronę i promocję zdrowia.
 10. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 11. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 12. Turystykę i krajoznawstwo.
 13. Promocję i organizację wolontariatu.
 14. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 15. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 16. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.