Statut

Dokumenty » Statut

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie „Lutnia” zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. 2001 nr 79 poz. 855) oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji o zbliżonym profilu.

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Zamarski.

§ 3

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci wg wzorów zgodnych z obowiązującymi przepisami.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

II. CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez:

 1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego.
 2. Integrację mieszkańców, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu.
 3. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
 4. Wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 6. Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.
 7. Promocję kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 8. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 9. Ochronę i promocję zdrowia.
 10. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 11. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 12. Turystykę i krajoznawstwo.
 13. Promocję i organizację wolontariatu.
 14. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 15. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 16. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele podejmując następujące działania:

 1. Upowszechnianie sportu, turystyki, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów sportowych, organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych.
 2. Organizowanie działalności naukowej, edukacyjnej, kulturalnej, sportowej, turystyczno-krajoznawczej.
 3. Zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych, opiekuńczych, kulturalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.
 4. Prowadzenie schronisk turystycznych i campingów.
 5. Nawiązywanie współpracy, wymiana doświadczeń oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz środowisk oświatowych.
 6. Prowadzenie różnorodnych usług edukacyjnych.
 7. Promowanie, wspomaganie dzieci i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz inicjowanie działań wpływających na ich rozwój.
 8. Rozwijanie uzdolnień twórczych i intelektualnych poprzez organizowanie działalności oświatowej, artystycznej i wychowawczej.
 9. Inicjowanie i realizację programów edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych przyczyniających się do wzrostu zainteresowania działalnością społeczną.
 10. Organizowanie wszelkich form edukacji, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa, w tym doradztwa rolniczego.
 11. Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia.
 12. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, z instytucjami wspierającymi rozwój sektora pozarządowego, a także z organami i instytucjami administracji państwowej i samorządowej.
 13. Publikowanie materiałów związanych z realizacją celów statutowych.
 14. Prowadzenie działalności na rzecz edukacji ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej, regionalnej.
 15. Wspieranie inicjatyw samokształceniowych, promowanie indywidualnych przedsięwzięć członków Stowarzyszenia, tworzenie warunków dla duchowego, intelektualnego i fizycznego rozwoju swoich członków i ich rodzin.
 16. Prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i informacyjnej związanej z realizacją celów statutowych.
 17. Wspieranie działań społecznych i zawodowych mieszkańców obszarów wiejskich.
 18. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi, a także prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi.
 19. Organizowanie Partnerstw lokalnych i regionalnych dla realizacji projektu LEADER i innych projektów finansowanych z Unii Europejskiej i pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów tych Partnerstw.
 20. Nawiązywanie współpracy międzynarodowej oraz transgranicznej z podmiotami zagranicznymi w celu realizacji wspólnych projektów.
 21. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
 22. Wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 23. Tworzenie lokalnych systemów stypendialnych.
 24. Szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
 25. Ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki.

§ 7

1. Cały dochód z działalności Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

III. CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

 1. Stowarzyszenie zrzesza członków:

1.1.Zwyczajnych.

1.2.Wspierających.

1.3.Honorowych.

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, akceptująca cele i zadania Stowarzyszenia i która przez złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz Stowarzyszenia i przestrzegania postanowień Statutu.

2. Członkiem zwyczajnym zostaje się po akceptacji pisemnej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia. W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia, kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków.

§ 10

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna jak również osoba prawna, która akceptuje Statut Stowarzyszenia i deklaruje pomoc na jego rzecz.

2. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

 

 

§ 11

1. Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zebranie Członków osobom, które wniosły znaczący wkład w działalność Stowarzyszenia i urzeczywistniania jego zadań i celów statutowych.

2. Członek honorowy jest zwolniony od płacenia składek członkowskich.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1.1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

1.2. Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia.

1.3. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia w zakresie jego działalności.

1.4. Odwoływać się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków.

2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

2.1. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.

2.2. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

2.3. Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia.

2.4. Przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu Stowarzyszenia.

2.5. Regularnie płacić składki członkowskie.

§ 13

1. Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia wymienione w § 12 pkt. 1.2 – 1.4.

2. Członkowie wspierający oraz honorowi zobowiązani są do wypełniania obowiązków wymienionych w § 12 pkt.2.1 – 2.4.

§ 14

1. Członkostwo wygasa na skutek śmierci członka (z jego datą).

2. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje na skutek utraty praw publicznych.

3. Wykreślenie członka ze Stowarzyszenia następuje na skutek:

3.1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.

3.2. Zalegania z opłacaniem składek przez okres jednego roku.

3.3. Utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.

3.4. Skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo przeciwko rodzinie, opiece dzieci i młodzieży, wolności sumienia i wyznania, obyczajowości.

3.5. Działania niezgodnego ze Statutem Stowarzyszenia.

4. Wykluczenie lub wykreślenie członka następuje z datą podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków.

§ 15

Godności członka honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu w przypadku sprzeniewierzenia się celom i zadaniom Stowarzyszenia lub rażącego naruszenia postanowień Statutu.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1.1. Walne Zebranie Członków.

1.2. Zarząd.

1.3. Komisja Rewizyjna – jako odrębny i niezależny organ od organu zarządzającego, niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, rozpoczyna się i kończy z dniem odbycia Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia.

§ 17

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na rok, a do jego kompetencji należy:

1.1. Wybór i odwołanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

1.2. Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

1.3. Podejmowanie uchwał w sprawach działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia.

1.4. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.

1.5. Uchwalenie Statutu Stowarzyszenia i wprowadzenie w nim zmian.

1.6. Rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu.

1.7. Wykluczenie lub wykreślenie członka Stowarzyszenia.

1.8. Rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 18

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zebranie zwołuje:

2.1. Zarząd z własnej inicjatywy.

2.2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.

2.3. Na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków, a w sprawach uchwalenia zmian Statutu większością 2/3 głosów.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w terminie drugim, który może być wyznaczony o 15 minut później tego samego dnia, może ono obradować bez względu na liczbę uczestników.

§ 20

W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział członkowie zwyczajni z głosem decydującym, zaś członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.

§ 21

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech (3) do siedmiu (7) członków.

2. Na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa oraz według potrzeb Zastępcę Prezesa, Sekretarza, Skarbnika.

3. Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:

3.1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia.

3.2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

3.3. Reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

3.4. Zwoływanie i organizowanie Walnych Zebrań Członków.

3.5. Uchwalanie planów pracy i czuwanie nad ich realizacją.

3.6. Gospodarowanie funduszami Stowarzyszenia i zarządzanie majątkiem.

3.7. Powoływanie swoich rad komisji i sekcji specjalistycznych.

3.8. Przyjmowanie i zwalnianie pracowników etatowych.

3.9. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 22

1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

3. W sprawach pilnych decyzję może podjąć Prezes zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.

 

§ 23

Uchwały Zarządu sprzeczne ze Statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Członków mogą być uchylone przez Walne Zebranie.

§ 24

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech (3) członków, którzy na pierwszym zebraniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia ani pozostawać w stosunku pracy lub zlecenia ze Stowarzyszeniem.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa z członkami Zarządu Stowarzyszenia.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, a do jego zadań należy w szczególności:

1.1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

1.2. Przekazywanie Zarządowi wniosków pokontrolnych.

1.3. Przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

1.4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.

1.5. Przeprowadzenie innych działań kontrolnych zleconych przez Walne Zebranie Członków.

2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które są skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w tym organie.

§ 26

1. Mandat członka władz wybieralnych Stowarzyszenia wygasa z upływem kadencji, a w czasie jej trwania – na skutek:

1.1. Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

1.2. Rezygnacji z mandatu.

1.3. Odwołania ze składu władz lub rozwiązania danej władzy.

§ 27

Odwołanie członka ze składu władz może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z powodu niewypełniania przez niego przyjętych obowiązków.

V. FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 28

Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 29

1. Fundusze Stowarzyszenia powstają:

1.1. Ze składek i opłat członkowskich.

1.2. Z przyjętych darowizn, spadków i zapisów z zachowaniem obowiązujących przepisów.

1.3. Z dotacji zgodnych z obowiązującymi przepisami.

1.4. Z ofiarności publicznej.

1.5. Z dochodów z działalności odpłatnej Stowarzyszenia zgodnie z określonymi w tej kwestii obowiązującymi przepisami prawa.

§ 30

1. Stowarzyszenie lokuje pieniądze na koncie bankowym, w udziałach, akcjach i innych składnikach majątkowych.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Rok budżetowy i sprawozdawczy ustala się na okres od 01 stycznia do 31 grudnia każdego roku.

 

§ 31

1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: Prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu.

2. Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku nieruchomego Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania.

3. Pozostałe dokumenty niezwiązane z zobowiązaniami finansowymi podpisuje jednoosobowo Prezes lub inny członek Zarządu, który otrzymał upoważnienie od Zarządu.

VI. TRYB LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA

§ 32

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na Walnym Zebraniu specjalnie w tym celu zwołanym uchwałą podjętą większością 3/4 głosów oddanych przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

2. Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną.

3. O przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie, które podjęło uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 33

W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez Sąd majątek Stowarzyszenia przejmuje stowarzyszenie, które podejmie się kontynuowania działalności i finansowania instytucji powołanych do życia przez Stowarzyszenie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

Szczególne postanowienia wobec członków Stowarzyszenia:

1. Zabrania się:

1.1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

1.2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób ich bliskich, na zasadach innych niż stosunku do osób trzecich, a w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

1.3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu.

1.4. Zakupu przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 35

Jednolity tekst Statutu ustala każdorazowo Zarząd Stowarzyszenia – niezwłocznie po uchwaleniu przez Walne Zebranie zmian w treści Statutu.